Välkommen

Carl von Linné skrev den 29 Maj 1749:
-”Ravlunda kyrka låg mycket höglänt, omgiven med de härligaste fält, som sluttade på alla sidor och änteligen liksom instängdes med de skönaste skogar. Alltså hade hon den härligaste situation, som man i landet finna“

Vi kallar till Extra medlemsmöte den 31 Juli kl 16:00
Plats: Skolan.
Anmäl gärna ditt deltagande senast den 28/7 till styrelsen så vi vet hur mycket fika som behövs.
Varmt välkommen!

Dagordning
§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande för mötet
§3 Val av sekreterare för mötet
§4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för mötet
§5 Fastställande av röstlängd
§6 Godkännande av dagordning
§7 Mötets behöriga utlysning
§8 Styrelsens stadgerevideringsförslag. Detta är det stadgeenliga möte nummer två av två om styrelsens förslag till stadgerevidering. Om mötet antar förslaget med minst två tredjedelars majoritet, träder förslaget i kraft
§9 Information om GDPR
§10 Byalagets logga
§11 Mötet avslutas

Välkommen!

RAVLUNDA ALLEHANDA Juni2022

Protokoll fört vid Årsmötet den 19 Mars 2022

Förslag till Stadgerevidering Ravlunda Sockens Byalag 2022

 

FacebookloggaVi finns på Facebook också!