Integritetspolicy och GDPR

Hur behandlar vi dina personuppgifter?
Styrelsen för Ravlunda Sockens Byalag är ansvarig för att medlemsuppgifter hanteras och förvaras på ett tryggt sätt, såväl manuellt som digitalt. Manuella medlemsregister förs endast internt för styrelsens räkning och sparas i byalagets arkiv. Digitala medlemsregister hanteras endast på mailserver av kassör och kommunikatör, varvid krävs att antivirusprogram och brandvägg, m.fl. tekniska lösningar är uppdaterade. De används endast för att kunna distribuera löpande information (exempelvis Ravlunda Allehanda).
Medlem anses ge sitt samtycke till registreringen av kontaktuppgifterna i samband med registrering och inbetalning av medlemsavgift.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att byalaget ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Information som lagras för det ändamålet är namn och emailadress alternativt namn och postadress.

Det förekommer att byalaget publicerar såväl still- som rörliga bilder för dokumentation och kommunikation av evenemang och projekt. Sådana bilder kan innehålla en eller flera personer som deltar i verksamhet i byalagets regi. Bilderna publiceras efter en intresseavvägning där motivet till publiceringen är att byalaget vill informera om den verksamhet som bedrivs. Samtliga deltagare informeras att bilder kan tas innan bildupptagning påbörjas.

Vid publicering av bilder på enskild person i annat sammanhang än direkt verksamhet, t.ex. intervju, begärs alltid samtycke innan publicering. Är personen under 13 år inhämtas samtycket från vårdnadshavaren.

Hur behandlar vi dina personuppgifter på sociala medier?
När du kommunicerar med oss via vårt konto på sociala medier, f. nä. endast Facebook, kan byalaget få del av information rörande din profil och dina interaktioner. När man publicerar kommentarer på sociala medier publicerar man också sina personuppgifter.

Byalaget behandlar inte dina personuppgifter som publiceras på sociala medier med undantag för inlägg som syftar till medverkan i tävlingar och omröstningar.

Ändamålen med kommentarsfunktionen i de sociala medierna är att få återkoppling på den verksamhet som byalaget bedriver. Kommentarerna ska vara balanserade i sin utformning och inte uppfattas som kränkande eller hotfulla. De kommentarer som inte uppfyller dessa kriterier raderas. Kommentarer som uppfattas som kränkande ber vi er anmäla till administratören på vår Facebookgrupp.

Vilka delar vi personuppgifter med?
Uppgifterna kommer inte att delas med eller överföras till tredje part och personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Ändamål med behandling – Laglig grund
Kommunikation av evenemang och projekt (bilder) – Intresseavvägning
Publicering av bilder på enskilda personer – Samtycke
Tävlingar och omröstning på sociala medier – Intresseavvägning

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Byalaget kommer årsvis att göra en bedömning om ändamålet med behandlingen av personuppgifter kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att få ett registerutdrag för byalagets behandling av dina personuppgifter. Byalaget ska vid begäran om registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna till de blir ändrade.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling.

Vidare har du rätt att inge klagomål avseende byalagets behandling av personuppgifter till Datainspektionen.

Cache
Vår webbplatsadress är: https://ravlunda.com
Denna webbplats använder cache för att främja en snabbare responstid och en bättre användarupplevelse. Cachelagring skapar potentiellt kopior av alla sidor som visas på denna webbplats. Alla cachefiler är tillfälliga och nås aldrig av en tredje part, förutom vid behov för teknisk support från cachetilläggs-leverantören. Cachefiler löper ut efter en tidsperiod som angetts av webbplatsadministratören, men kan vid behov enkelt rensas tidigare av administratören. Det är möjligt att vi använder molntjänster från QUIC.cloud för att bearbeta och tillfälligt spara dina data. Se https://quic.cloud/privacy-policy/ för mer information.

Övriga upplysningar
Byalaget kan löpande komma att göra ändringar i denna policy. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig här på vår hemsida.